KRÓTKOFALOWCY

Wtedy też o radioamatorach zaczęto mówić jako o „krótkofalow­cach”, amatorską zaś radiokomunikację na falach krótkich (później także ultrakrótkich) nazwano „krótkofalarstwem”. Krótkofalarstwo, bar­dzo obecnie na całym świecie rozpowszechnione, podlega pewnym ograniczeniom dotyczącym zakresu częstotliwości, pewnych właści­wości technicznych nadajników, a także treści korespondencji. Krótkofalowiec musi uzyskać odpowiednie zezwolenie na prowa­dzenie tej działalności pod warunkiem posiadania odpowiednich kwali­fikacji.Dodajmy, że krótkofalarstwo traktowane jest jako sport; rozgrywane są krajowe i międzynarodowe zawody polegające na uzyskaniu jak największej liczby połączeń na dalekich odległościach. . Po nawiązaniu obustronnej łączności każda ze stron, jako potwierdzenie, wysyła dru­giej swoją kartę rozpoznawczą (tzw. kartę QSL), zawierającą znak da­nej stacji.

WIELKA EPIDEMIA

Zaczęto więc zawiadamiać ośrodki międzynarodowe o przypadkach zachorowań, ale okazało się, że skuteczność przedsięwzięć zapobiegających rozpowszechnieniu się epidemii wymaga, aby informacje docierały szybciej, niż mogą podróżować zakażeni ludzie. I oto w 1926 r. z inicjatywy istniejącej wówczas organizacji pod nazwą Międzynarodowe Biuro Zdrowia Publicznego (znanej pod skrótem OIHP, utworzonym z pierwszych liter nazwy fran­cuskiej) zawarto międzynarodową konwencję, według której każdy kraj  uczestniczący w tym przedsięwzięciu — powinien był niezwłocz­nie powiadomić OIHP (z siedzibą w Paryżu) o przypadkach wystąpie­nia dżumy, cholery lub żółtej febry, a także o wybuchu epidemii tyfusu lub ospy.

TELEKOMUNIKACJA A ZDROWIE

W 1831 r. po raz pierwszy dotarła do Anglii z azjatyckich siedlisk straszna choroba — cholera. Już w marcu następnego roku przekro­czyła kanał La Manche i przeniesiona została do Francji, gdzie w sa­mym tylko Paryżu zabrała w ciągu siedmiu miesięcy 21 tysięcy ofiar. W ciągu stu prawie następnych lat uczyniono wiele w walce z choro­bami zakaźnymi: poznano ich przyczyny, znaleziono szczepionki i zdo­łano ograniczyć straszne skutki jeśli nie wszystkich, to przynajmniej niektórych z tych od dawna trapiących ludzkość plag.Ale rozwój komunikacji, masowość przewozów towarowych i co­raz to liczniejsze podróże sprawiły, że niebezpieczeństwo zawleczenia chorób stało się groźniejsze niż dawniej.

DLA NAJBARDZIEJ POKRZYWDZONYCH

Pozwala on na słuchanie radia ludziom najbardziej pokrzywdzonym. Nomadzi w Azji, Indianie w Andach i tu­bylcy na Haiti mają te radia i mogą się zbierać wieczorami, aby je słu­chać. Gdy byłem chłopcem, idealiści twierdzili, że jedyną nadzieją przy­szłej cywilizacji jest doprowadzenie do tego, aby każde dziecko umiało czytać i pisać. Nawet jednak jeśli nigdy nie nauczy się czytać ani pisać — każda istota ludzka uczy się mówić, słuchać i rozumieć…” Brattain dodał jeszcze słowa, które przytaczam ku pamięci niektó­rych tylko z moich Czytelników:„…Rzeczą, której najbardziej żałuję, jest zastosowanie elektroniki ciała stałego przez muzyków rock-and-rolla do takiego podniesienia poziomu dźwięków, że szkodzą i przyczyniają ból.”

KORZYSTAJĄC Z NAUKI

Korzystają z tej nauki nie tylko dzieci z pustyni Martwego Serca, dociera ona także do rodzin latarników, obsługujących latarnie mor­skie, zbudowane na ledwie wystających z morza małych, bezludnych wysepkach, rozrzuconych wzdłuż słabo zaludnionego północnego wy­brzeża. Szkoła przechowuje wypracowania pisane przez córkę latar­nika. Ani ona, ani nikt z trojga jej rodzeństwa nie oglądali jeszcze dotąd dwóch domów stojących koło siebie…” Kiedy po raz pierwszy czytałem tę relację, sięgnąłem na półkę z książ­kami i odszukałem to, co prawie pół wieku temu — w r. 1930 — pi­sał znany wówczas popularyzator nauki, z zawodu fizyk, Bruno Winawer.

NORMALNY WYKŁAD

Gdy zbliża się godzina lekcji, pędzą galopem po kilkanaście kilometrów na spienionym koniu, jeżeli akurat w buszu pomagali ojcu przy pędzeniu wielkiego stada owiec lub ści­gali stado kangurów albo psa dingo… »Przed lekcją zawsze czytam listę obecności mojej klasy« — opowiada mi pani Marie Mahood, jedna z nauczycielek. I dodaje, że po każdym nazwisku dobiega w ułamku sekundy odzew odczytanego ucznia czy uczennicy… Nauczycielka ma normalny wykład, a potem »wyrywa« ucznia, którego nazwisko znala­zła w swym notesie, obejmującym tę wielką klasę. Wyrwany odpo­wiada, odpowiada samodzielnie — jakże może być inaczej, kiedy naj­bliższy jego sąsiad z ławy szkolnej zasiada o 200 km dalej, a gdyby tak chciał podpowiadać, to musi wejść na tę samą falę, na której usłyszy go też i nauczycielka…

POSTĘP TECHNICZNY

Dzięki tranzystorom możliwe jest produ­kowanie malutkich, mieszczących się w kieszeni odbiorników zasila­nych z miniaturowych bateryjek. Można go stale mieć przy sobie, moż­na w parku na ławce słuchać audycji lub w drodze z pracy do domu — transmisji z meczu.Postęp techniczny uatrakcyjnia słuchanie radia, gdyż umożliwia rów­nież przestrzenne słuchanie dźwięku. W pierwszych latach radiofonii jakikolwiek dźwięk wydobywający się ze słuchawek czy z głośnika wydawał się cudem i każdemu wystarczało, że mógł w ogóle cokol­wiek przez radio odebrać. Taki odbiór jest absolutnie niewystarczający przy słuchaniu muzyki. Wiadomo przecież, że odtworzenie płyty z naj­lepszym nawet nagraniem (zwłaszcza przy korzystaniu z gramofonu elektrycznego, tzw. adaptera) nie daje takiego wrażenia, jak bezpo­średnie wysłuchanie koncertu.

PROGRAMY DZISIAJ

Dzisiaj programy radiowe i telewizyjne są tak rozbudowane, że konieczne są do ich przygotowania ogromne gmachy, zawierające dużą ilość pomieszczeń o wielorakim wyposażeniu. Gmachy te są przykładem symbiozy twórczości technicznej i artystycznej: ich kształt zewnętrzny wyróżnia się zazwy­czaj nowoczesną architekturą, wyposażenie zaś wnętrza może służyć za wzór dobrego smaku. Nie jest to oczywiście warunek wypływający z funkcji rozgłośni, lecz raczej swoista wizytówka — wybitni twórcy nauki i kultury, a także poważne osobistości oficjalne są tutaj gośćmi. Zresztą nie możemy tu mówić o rozrzutności, ponieważ koszt opracowa­nia plastycznego budynku rozgłośni (lub ośrodka telewizyjnego) jest niewielką zaledwie częścią kosztu jej wyposażenia technicznego.

Styczeń 2017
P W Ś C P S N
« Lut    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Najnowsze komentarze